رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

  پُوسترها     Posters    

  هرمزهدایت   Hormoz Hedayat      

 

 

 

 برخی پوسترهایِ نمایشی      Hormoz Hedayat: Some Posters

     در این‌برگ بیشتر پُوسترِ نمایش‌هایی آمده‌است که نگارنده، کارگردانی، طراحی و گاهی نویسنده‌یِ آن‌ها بوده است. مگر یکی‌دوکار که در آن‌ها تنها بازی داشته است، بازی‌هایی که پس از جدایی از "اداره‌یِ‌تاتر" انجام شده‌است و  پُوسترهای‌ِشان را در دست داشتم. چندجا هم  چون پوستر نداشتیم به جایِ آن بروشور آورده‌ام. بروشورهایی که جُورِ پوستر و کمبود هزینه را می‌کشیدند. در پِی، جا مانده‌ها نیز هر زمان که به‌دستم برسند، افزوده خواهند شد.

 

 

: Authors

,Gholamhoseyn Saedi

 Hormoz Hedayat

نویسندگان :

 غلامحسین ساعدی،

هرمز هدایت

 Director : Hormoz Hedayat

کارگردان : هرمز هدایت

     در این‌جا برای یادمان تنها بازتابِ چند برگ از بروشورِ نمایش "ازپانیفتاده‌ها" و نمایشِ "مایم" یا به تعبیر ایرانی آن پانتومیم یا به‌گفته‌یِ زنده یاد "غلامحسین ساعدی" نمایش لال بازی یا آنان‌که نمایشِ بدونِ کلام‌اش می خوانند و از کارهایِ نخستینِ گروهِ پویااست و در قزوین برگزار شد را به‌جایِ پوستر آورده‌ام.

 

 

 

 

 

 

ابراهیم حقیقی     Ebrahim Haghighi

     روسپی‌بزرگوار کاری پُرآوازه شد. براستی‌هم درخورِ آن بود. گونه‌ای ویژه آغاز شد و به‌روانی پیش‌رفت. نیروهایِ گوناگونی را پیرامون خویش گردآورد. افزون بر پیشباز گرمِ بینندگان و روزنامه‌نگاران و پیشرُوانِ اندیشه، دوستانِ ارزشمندِ بسیاری را نیز برای نگارنده فراهم کرد که تاکنون چه‌ دور و چه نزدیک پایدار مانده‌اند. هرکجا که به‌یاد آورم از آنان خواهم گفت. دراینجا ازکسی می‌گویم که درپیوند با طراحی و به‌ویژه در اینجا پُوسترِ یاری‌ِمان کرد. 

     سال دوم نمایش بودم و ابراهیم حقیقی به‌گمانم سال چهارم معماری بود. به‌هرروی هر دو به گونه‌ای در آغاز راه بودیم. (طراحی صحنه، لباس، پُوستر و بروشور)به‌او واگذارشد. نخستین آزمونی که بررویِ کاغذ کشید و به من نشان داد. نمایی اکسپرسیونیستی بود. من به دنبال ریالیسم و آرمان گرایی بودم. با خواستِ من کنار آمد و بدان سوی رفتیم. پیرامون پُوستر هم او در آغاز پیشنهاد کرد که از کار پر آوازه‌یِ لوترک و با یادِ نامِ آفریننده‌اش سود ببرد. اما از او خواستم تا خویش جداگانه(طراحی)کند. او هم مهربانانه پذیرفت. یادم هست که آن دستبند مار به‌نقشِ پرچمِ امریکا که به (قلب) قهرمان داستان نیش میزند، ازسویِ نگارنده تحمیل شد. (دغدغه‌هایِ آرمان‌گرایانه‌یِ آن‌روزگار، البته پیش‌از57). دوستی‌ِما دنبال شد و از آن پس به‌ویژه پیرامونِ پوستر، پیوسته و بی‌پیرایه یاری‌ام کرد. هرچند پرآوازه گشت و گرفتار. تنها پُوسترِ واپسین کارم [هفت کردار] را دخترم الیکا که دانشجویِ گرافیک شده بود و نزدیکم بود. (طراحی) کرد. همان گونه که می‌دانید ابراهیم حقیقی اینک از بزرگان و پیش‌کسوتانِ به‌نامِ هنرِ گرافیکِ سرزمینِ ما است.

 

 

 

 

 

 

روسپی بزرگوار

 

The Respectful Prostitute

 

 

 

 

 ژان پل سارتر      Jean Paul Sartre

 

 

 

 

برگردان: عبدالحسین نوشین

   

Translated by: Abdolhoseyn Nooshin

 

 

 

 

 

هرمزهدایت: کارگردان و بازیگر

Hormoz Hedayat : Director & Actor

 

 

 

 

پُوستر :  ابراهیم حقیقی

Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

 

 

1350

بارها تمدید شد تا در همان اوجِ فروش

 بدلایلی که در بخشِ خود آمده است

پایان یافت.

 

 

 

رویه‌یِ بیرونیِ بروشورِ نمایش،  جایگزینِ پُوستر

نویسنده : غلا محسین ساعدی

Author : Gholamhoseyn Saedi

 

بروشور : ابراهیم حقیقی

کارگردان :  هرمز هدایت

Brochure : Ebrahim Haghighi

Director : Hormoz Hedayat

تالار مدرسه ی عا لی حسابداری 1350 

Accountancy College 1971

 

 

 

 

تراکت نمایش که جای خالی پُوستر را پر می‌کند .

 

 

 

هرمز هدایت :   آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

چشم در دربرابر چشم

Chashm Dar Barabar e Chashm

نویسنده : غلامحسین ساعدی - گوهرمراد

 

تراکت : ابراهیم حقیقی   Tract : Ebrahim Haghighi

تالار مدرسه ی عالی حسابداری 1351

Accounting College 1972

 

 

 

 

 

 

برگ نخستِ بروشور به‌جای پُوستر

 می نشیند تا پُستر آن جای‌گزین گردد.  

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

 سربازها ( سیب زمینی با همه چیز )     Chips With  Everything       

 

آرنولد وسکر     Arnold Wesker

 

برگردان : علی طلوع [ طه ]      Translated by : Ali Toloue -Taha

 

 

تالار دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران  1354

 

Tehran University 1975

 

بروشور :  ابراهیم حقیقی      Brochure : Ebrahim Haghighi

 

 

 

هرمز هدایت:  

 آراینده و کارگردان

 

 

Hormoz Hedayat:

 Designer & Director

 

 

 

 دلاله    

Match Maker  

 

 

 تورنتون وایلدر

 

Thornton Wilder   

 

 

 

 

برگردان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوچهر آتشی

 

 

 

Translated by:

Manouchehr Atashi

 

تالار مدرسه عالی شمیران

Shemiran College

 

 1975    1354

 

 

پوستر: 

 ابراهیم حقیقی

  

   Poster:    

Ebrahim Haghighi

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

 

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

کسب و کار خانم وارن     Mrs. Warren's Profession

 

 George Bernard Shaw    برنارد شاو

 

برگردان : بزرگ علوی      Translated by : Bozorg Alavi

 

تالار 25 شهریور 1355    1976  Talar 25Shahrivar

 

پُوستر :  ابراهیم حقیقی     Poster : Ebrahim Haghighi

 

 

 

هرمز هدایت:

  آراینده و کارگردان   

 

 

Hormoz Hedayat:

 Designer & Director

 

 

 

 

 

سربازها

(سیب زمینی با همه چیز) 

 

   Chips with Every Things    

 

 

 

 

آرنولد وسکر     Arnold Wesker

 

 

 

 

 

 

برگردان: علی طلوع  

    Translator: Ali Toulue    

 

 

 

 

 

 

 Roudaki Hall 1979   

  1358 تالار رودکی اردیبهشت

 

 

 

 

 

پوستر: ابراهیم حقیقی   

  Poster : Ebrahim Haghighi 

 

 

   

 

 

 

هرمز هدایت: کارگردان

Director: Hormoz Hedayat 

 

 

 

 

آن زمان فرا خوهد رسید

The Time Will Come

 

 

 

 رومن رولان  Roman Rolland

 

 

 

 

 

 

برگردان: بدرا لدین مدنی 

 

   Translated by: Badreddin Madani    

 

 

 

 

 

 تیاتر شهر  1360 - 1359

    Theatre Shahr1981-1980  

 

 

 

پُوستر: ابراهیم حقیقی

     Poster: Ebrahim Haghighi      

 

 

   

 

 

 

هرمز هدایت: بازیگر

Hormoz  Hedayat: Actor

 

 

 

   کبودان و اسفندیار   

     Kaboudan va Esfandiar     

 

 

 

 

      

نویسنده :  آرمان امید  

   Author : Arman Omid    

 

 

 

 

 

کارگردان: سهراب سلیمی   

    Director: Sohrab Salimi      

 

 

 

چهارسو  دی ماه  1369  

   Chaharsou 1390    

 

 

 

 

پُوستر :  ابراهیم حقیقی  

   Poster : Ebrahim Haghighi    

 

 

 

هرمز هدایت:بازنویس، سراینده، آراینده و کارگردان

 

 

Hormoz Hedayat : Lyrist , Designer & Director

 

 

چای خانه ی باغ پریان

 

    Chay Khane ye Bagh e Parian 

 

 

برگرفته ازنمایشنامه‌ای به نام "مهر تقلبی"

   از کتابِ نمایش‌درچینِ بهرام بیضایی بابرگردانِ داریوش آشوری

 

An adabtation of the play"Fake seal" from the book

Theatre in china" by Bahram Beyzaei"

  The play translated by Daryush Ashuri    

 

 تالار مولوی   زمستان 72 و بهار 73       

               Talar e Moulavi 1993-1994                  

 

   پُوستر: ابراهیم حقیقی    Poster: Ebrahim Haghighi  

                   

  آهنگ‌ساز: میترابصیری    Music Composer :Mitra Basiri

 

 

 

 

هرمز هدایت :  نویسنده ، سراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Author , Lyrist & Director

Haft Kerdar     هفت کردار

 

تیاتر شهر    پاییز 80

Theatre Shahr  2001

 

پُوستر:  الیکا هدایت     Poster : Elika Hedayat

 

نشان ها

پوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر