سینما  Cinema  

عبور از غبار  Oboor Az Ghobar

پوران درخشنده    Pooran Derakhshandeh

 

Hormoz Hedayat (Actor)     (هرمزهدایت (بازیگر

 

1368       1989

 

 

 

 

عبورازغبار  1368       1989  Oboor az Ghobar

 

کارگردان : پوران درخشنده

 

هرمزهدایت : بازی     Hormoz Hedayat : Actor

همراه : 

 خسرو شکیبایی، مهناز افضلی، بهرام شامحمدلو، ا فسر اسدی

ابراهیم آبادی، نیره فرهانی، فرهنگ مهرپرور، اصغرفریدی ماسوله،

منوچهرآذری، رحمان باقری، صدرالدین زاهد، شیوا خنیاگر، 

 

 

آغازی از جایی ...

          پیشنهادِ دیگری که در سینما پیش رویم نهاده میشود، بازی در فیلمِ"عبور از غبار"کارِ پوران درخشنده است و سر آغاز چند کارِ سینماییِ نگارنده است که به انجام میرسد. پیشنهادی که نخست در پذیرفتناَش چون کارهای دیگر دو دل بودم! نه برای خود کار که گروه خوبی بود. هم کارگرداناَش با پیشینهیِ نیکویی که داشت و هم بازیگران آن که دوستان خوب تأتریاَم بودند. آنچه مرا دودل میساخت،(نقشِ)پیشنهادی بود که گمان میکردم برایِ من کم است، که بود.  یکی برایِ جایگاهی که داشتم هرچند بهگونهای برباد رفته بود. و دیگری با بازگشت به پیشنهادهای پیشینی که بهانجام نرسیده بود. در پایان بهسفارش دوستانی که با آنچه بر من رفته بود آشنا بودند و دوستانه می گفتند: سرانجام باید سینما را از جایی آغازکنی، آنرا پذیرفتم و بازتاب خوبی هم به‌ویژه دربین(اهل‌ِفن)برایم پیش آورد. هرچند دودلی‌اَم بیجا نبود. چون درپی، همانی شد که پیشبینی میکردم! از آن پس پیشنهادها در همان اندازه ماند. بهجز چندتایی چون کارِ احمد امینی و شوربختانه همزمان شد با کاری که کارگردانی و بازیاَش را دردست داشتم. و پیدا است که از دستاَش دادم. (دوستم، مجید مظفری آن را بازی کرد). و دیگرانی که سرنوشتی چون پیشنهادهایِ نخستین پیدا کردند و جداگانه به آنها خواهم پرداخت. از آنروی که در خورِ پرداختِ جداگانه هستند.

 

 هرمز هدایت Hormoz Hedayat  خسرو شکیبایی Khosro Shakibaei

 

 یادآوری!

    پیش‌از این‌که برگِ‌ روبرویتان‌را ویراش و بازسازی ‌کنم، کَندوکاوی‌ در تارنما کردم و بدبختانه چیزِ به‌درد خوری نیافتم مگر همین دوعکسِ پهلو که آن‌هاراهم ازمیانِ‌ چندعکسِ(موجود) در سایتِ (شخصیِ) کارگردان،"پوران‌درخشنده"یافتم و  ازآن‌ها بهره می‌برم که خود جایِ خشنودی دارد.

     شوربختانه پدیده‌یِ نگهداری از کارنامه‌یِ فرهنگیِ سرزمینِ‌مان به‌ویژه در راستایِ پرونده‌یِ نمایش، در نگاهِ گسترده، بدتراز نارسایی‌هایِ بی‌شمارِ دیگری که گرفتارش هستیم، آسیب بنیادی به فرهنگ ما زده‌است.

     خوش‌بختانه در روزگارِنوین، ابزار و چیره‌دستیِ‌ساختاری درپدیده‌یِ رسانه و آگاهی‌رسانی، یار و پشتیبان ما است. افسوس که این بستر نیز چون دیگردست‌آوردهایِ علمی دست‌خوشِ آسیب‌هایِ ناکارِ ناشی از شِلَختگی، خودپسندی، سودجویی و ازآین‌دست می‌شود و درپِی آن می‌شود که شناختنِ درست از نادرست دشوار می‌شود.

     پیش‌تر در برگه‌هایِ "میزبانHome" "شناسنامه AboutMe"،"رسانه‌هاMedia" "پُشتِ‌اَبرCoered by the Cloud" و این‌جا وآن‌جا در بیش‌از هشتاد برگه، سرراست و پنهان، انگیزه‌اَم ‌بازتاب‌ دادنِ نخست کارنامه‌یِ خویش، و پیرامونش، و نگاهی به‌چند دهه تقویم هنرهایِ نمایشی در برگردانِ گسترده‌یِ آن بوده و هست. بِسترهایِ‌چندگانه‌یِ‌تاتر،سینما،تله‌ویزیون، آموزش، داوری، آگاهی‌رسانی و آن‌چه در پیوند آن‌ها جای می‌گیرد.

                 هرمز هدایت  مرداد 96

 

 خسرو شکیبایی Khosro Shakibaei      هرمز هدایت Hormoz Hedayat

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر