رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

ی Ԑ

The Golden Days of University

ی:

 

 

 

1348

ʘی

     ی 坍یی ʡ ی ǐ ԝی . یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ییǡ ی یی ǘ ی ی ԝʐی Ԙی ی ی ی  ی ییی. ی ی ی ی یی ی ی Ԑ Ґ. ی ی ی ی یی ی ی ی یϡ 㝘ی ی. ی ی Ԙ ϐ. Ԙی ی ی ی یی Ԑ ی یی ѐی. 坐 ی ی ی ی. ی㝁 ҁی ی ϡ یی .

 

 

هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک

 وابسته به دانشکدهی هنرهای دراماتیک

 شش هفته تابستان 48

 

Conservatory of dramatic arts

related to the college of dramatic arts

summer 69, six weeks

 

استادان: رکن الدین خسروی Roknedin Khosravi.

Nosrat Karimi نصرت کریمی

و...   ...&

همشاگردیها:

 مهدی فخیم زاده Mahdi Fakhimzadeh. احمد آقالو Ahmad Aghaloo

 باقر کریمپور Bagher Karimpoor  ی یی  MirSalah Hoseini

و...      ...&

1348  Summer 69

 

 

سال 1348

    نگارنده، همزمان بااندکی پس وپیش، دوآزمونِ(ورودی)دانشکده‌هایهنرهایدراماتیک و هنرهایزیبایِدانشگاهتهران را گذرانید. بااینکه درآزمون نوشتاریِ هنرهای دراماتیک بالاترین نمره‌ها ی نام‌های پذیرفته‌شدگان هنرهایِزیبا در روزنامه آگهیشد، ونام خویشرا دربین آنان یافتم باهم‌اندیشی استادان هردو دانشکده، دانشگاه تهران را برای پیوستن برگزیدم. و دیگر آزمون نمایشی دانشکده‌ی دراماتیک را دنبال نکردم.

 

 

سال  1352- 1348

دانشگاه تهران . دانشکدهی هنرهای زیبا. هنرهای نمایشی

استادان:

   پرویز ممنون. حمید سمندریان. مرتضی ممیز. ماردویان. پری برکشلو. هرمزفرهت. مادام سپاهی    

      فریدون رهنما. مهین تجدد. حسن رهاورد. نصرت کریمی. محمد کوثر. پرویز پرورش و...

همشاگردی ها :

سوسن تسلیمی. رضابابک. مرضیه برومند. پرویزپورحسینی. سوسن فرخ نیا. بهروزبه نژاد

مریم مختار. بهرام شامحمدلو. مینا ناظرپور. منوچهر حسین پور. نسرین جوادی. غلامحسین بهرامی  

نسرین رهبری. علیرضا هدایی. شهناز صاحبی. محمود عطار. محمود عزیزی(تشابه اسمی با Ϙمحمود عزیزیِ)...

 

 

از راست به چپ :

محسن نعمانفر، سوسن تسلیمی

 

Right to Left :

Soosan Taslimi, Mohsen Nomanfar

Ӂی ѐ!

          ی یی . ی یی یی Ґ یی Ԑ یی ϡ Ҙ یی ʡ ǘ یی یی ی ی ʡ ǐییэ(ی)Νیϡ ی ی ϐی ی . ی ی  ǁی یԡ یی 坍ی 坁ی ی. Ӂی ѐѡ یی Ԙ یی ی ǐیی ǡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ  ѐی ی ی Ԙ сی ی ی ی . 䝍 ییی یی ی ی ی ی ی ی . یی ǐییԐی. ی ی ǁ ϐ Ґ.

 

 

هرمز هدایت، مرضیه برومند، داریوش مودبیان

Daryoosh Moadabian, Marzieh Bouroomand, Hormoz Hedayat

عطا امید وار  

 Ata Omidvar   

 

سه راهِ امیدوار!

     "عطا امیدوار"دانشجوی پرآوازه‌یِ معماریِ دهه‌هایِ چهل وپنجاه، سال‌هایِ طلاییِ هنرهایِ دانشگاه تهران ر کمتر کسی پیدا می‌شد که نشناسه. اگه اون‌زمان ازدرِاصلی به‌دانشگاه تهران وارد می‌شدید روبروتون زمین فوتبال بود که الان شده جایگاهِ نمازجمعه. دردوسویِ زمین دوتاخیابون بهشمال دانشگاه می‌رفتند تا بهدانشکده‌ی پزشکی برسند. سرراههم به دانشکدههای گوناگون راه داشتند. خیابون دست راستی بهچند دانشکده راه داشت که نخستین اونا هنرها بود. بنابراین جاییکه تو این خیابون به‌ورودیِ هنرها راه داشت، ی سه‌راه بودکه ایستگاه و پاتوقِ آغازین بچه‌هایِ هنرها بود. و ازاونجا که تا پیش از ی دوره‌یِ‌ماکه پُرسروصدا بودیم، بچه‌های ی می‌زدن و اسم اون سه‌راهو گذاشته بودن"سهراهِ امیدوار".خب، رَوِشِ آزمونِ ورود به‌دانشگاه سال 48 که ورودیِ مابود به‌ویژه برای تاتر تغییر اساسی کرده بود و همین امر، به‌علاوه‌یِ شرکت کننده‌هایِ اون دوره ی ییی یی ، ورق‌رو کمی به‌سود و حضورِمانمایشی‌ها چرخوند. به‌هرروی عکس بالایی، سمتِ چپ‌ رو به‌گُمانم غلامحسین بهرامی در همون سه‌راهِ امیدوار از ماگرفت. عکس دستِ راستی‌هم که عطا امیدواره و البته نه عکس آن‌روزگار که ژ ǁی Ґ ی.  ی ژ эی و پیداست که بر روزگارِ واپسین پیوند می‌خورد. درباره‌ی نخستین برخوردم با عطا امیدوار یادداشتی جدا می‌نویسم که اینو درحالِ‌حاضر، همین‌جا تمومش کنم.

 

 

    ی ژی ǐی Ԑی "یی"ۍیԘییی坐 ѐی ژ ی ی.

     ʝǐیی"Ș" 坘 ژییی ʡ ʝ یی. ژӝیی㝘 䝐ی ѐ㝐ʡ ییی! ی ی ییԐیییییییʝ یϐیی ژی ǐ .

ی ی!

    Ґی ی یԝԘ ی یی یژی . эیی ی ی یی ژی یی ژӝی ی ""یی ی ی 坍䝘 ژ یی .

    یѡ یی یی یی ی Ϙ ی ژی. ی ی ی . э ی ی ژی䝐ی! ی ϡ ی䝘 ی Ӂ ی یی Ǎی ی ی ی ی ی ی ژӝی یϐی ی . ی یی ژӝ ژی ѐی ییǁی. یی㝘یی یǘ.Ԑǘییی ییΝ.یύیژی ییс. ȍییی ییی. ی ژی ی یی "Ӂیѐ" ژی ییی. ی یی ی یی ǘ یی "یی" یی ی یی ی ژی ی. ژیی Ҙیʝ ۍی Ԙی ی ی坐 ѐیژӝی ی.

 

 

 

ازراست به چپ ایستاده : ی یی ی یی

ازراست به چپ ایستاده : یی(ی ی)

ی ϡ یʡ یی 

 نشسته : فرید شریفی

Standing back, Left to Right: Ramin Sadighian, alireza Hodaei,

Standing front, Left to Right: Soosan Taslimi, Hormoz Hedayat,

  Marzieh Boroumand, Ahmad Goshayeshi   sitting: Farid Sharifi   

 

ژӝی !

     䝘Ԙییییی ی Ԙ坡 ییʝ ی

ǐѐیʝیʝی

ϐ ј ... یی یی Ҙ یی. ی䝐 .

     یییǡ ی یی یژیی یϐѐ ی یԝیی Ԑ

Ґی یی .

     ǐ ییی ی  

یییی Ȑی ی ی с ی. ی ی Ґ ی䝐 ی.

     ǁی ǐϡ ϡ ԝی . ǘ ی坘. ی ی ǐ ی Ș Ȑیی. ی ی ԝی ژیی "Ș"Ґی یϡ ی یی .

    сیژ یی Ԙیی ʡ یی ی ! ی ی ی ԡ ی ی ی یی یی . ی یѐ یی .

          ی یی یی 97    ی

 

 

 

 

坍: ی ی ی یی

ی 坍: یʡ ی

  Νیǡ ϡ ی ی ی ی

ی ѐ Ԙ: ی یی

 

 

Seating, Left to rigth:

 Parviz PourHoseini, Bahram Shamohamadloo, Nasrin Rahbari

Standing, Left to rigth: Afshin Ghahremani, GholamHosein Bahrami,

Behrooz Behnezhad, Soosan Farokhnia, Shahnaz Sahebi, Hormoz Hedayat,

Seating on the big rock: Alireza Hodaei

 

     یǎیی ییی ی48 ݝیی" یی. 25䝁یϐ   17 ی. 9 یژ ی ی. یی ی ژ یی یی ی ی یǎی 坐ی. ژӡ یѐ Ԙ (ѝی) ی یژ .

     ی ѐ Ԙ Ν ی ǘ 䝁 ی یی. ی ǘ 䐝 ѐی сی یی ѐی Ґ ی Ԙ. یᝁی ی ی ی Ԙ ی! ی "ی" ی.

    یی ԝ یی. ی Ϙی ʘ یی ی ᝁی ǎ ی.     ی ی ی. ی. Ԑ ی. ییӁی ی ی Ґی ǘ ی ی. ȝی

Ґ.  ی с .ی

       ییی یȘ

ȝ..ᝁی с یی ی Ԙ ی یӘی یی یсǘ"ی"ʘیی  ی ی یی ی ییی ی ی. ی ی . ی ی ی ϡ ی ی ی: " Ϙ !"

 

 

 

ی ʝ坍: ѡ Ș یʡ ی ی ی یی

ʝ坍: ی ѡ ی () ی ی(ی) ی

 

Standing, Left to Right:

Parviz Pourhoseyni, Gholamhoseyn Bahrami, Hormoz Hedayat, Reza Babak, Mahmood Atar

Seating, Left to Right:

Shahnaz Sahebi, Nasrin Javadi, Parviz Mamnoon(The professor), Maryam Mokhtar, Bahram Shamohamadloo

 

 

    یԝѐ یی48 ی. ی ییی ی ی ی ǐیѡ ی یی یʐ ѐیی ǐی ی یی ی یʐ (ی)ی ѐی  ی ی ǁی Ȑیی ی ی"Ԑ" ی. Ȑی ǁیѡ یی"ی" یی(یی)"ρ Department"ی "ییی"ʝ. یی ییی"یی"Ϙ ی "یی" ی. ǡ ی یی ѐی ی. یی ی . " یی""ی"..... ʝ ی ی. э ی ی ǐ ی ی ی ی ǐ ی یی ی. сی ی .

     ی ی . ǐэ ϐییϡ ی یԝ ی ǐ . ѐ ی ی یی ی یی. ی ʐ ییی сی ی ییǐییی. ѐی ی ی ی. ژی یییییییی""ی(ޝیی)ǁی یی. ی"ی " ژ.       

 

 

 

 

Ș   Reza Babak

     1348 ԘییییԐ ی "Ș" 㝘یی. یی ی ҍی ی ییییǐیی یی ی"یی" . یییѡ ی ی Ґ .

     "" یی ی ییی. Ȑی ی ییی. ی یی ی. ی ѐ ییی ϐی یی .

     یȝیی ی60 ϡ ی ی䝘. ی ی یѝ ی. ѡ یی یی ǝ ییی"". یی Ԑ ییی"یԝ ی"Ϙ " "ی ی ϐ یی "ییی"Ϙ ی""ی ǝј. сی ǘј  . ی ی ی ǐ یی ϐی یԐی ј ی یј"ییی"ی.

     ی ی ی䝘 Ԙیی ی. ی ѡ یی ی( ی) ی ی ی ǐ . Νԝ ی䝐 . ی ی䝘 ј یی ی ی . э ӝ ی ی ییی ј. ی ی یی ی (یϐی ی)ی یс Șی ی یی ی ی ی ی . 

     ی ی "ییی" "ی" ی 坐یی ی ی یی ی یی сی .

06/03/93

 

 

 

 

ی ژӝǡ ی یѐ сی .

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر