رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching
Television   تله ویزیون
 
The Road to Mecca

جاده‌ای به‌سویِ کعبه  

Hormoz Hedayat(Actor)

هرمزهدایت(بازیگر)

 

 written by: Athol Fugard

نویسنده: آتول فوگارد

Directed by: Tajbakhsh Fanaeian

کارگردان: تاج بخش فناییان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرمز هدایت  Hormoz Hedayat

 

راست به‌چپ: ثریا قاسمی، هرمز هدایت، شهره سلطانی

Left to Right: Shohreh Soltani, Hormoz Hedayat, Soraya Ghasemi

 

راست به‌چپ: هرمز هدایت، شهره سلطانی

Left to Right: Shohreh Soltani, Hormoz Hedayat,

 

 

راست به‌چپ: ثریا قاسمی، هرمز هدایت

Left to Right: Hormoz Hedayat, Soraya Ghasemi

 

 

جاده‌ای به‌سویِ کعبه  

The Road to Mecca

 

نویسنده: آتول فوگارد

written by: Athol Fugard

 

کارگردان: تاج بخش فناییان

Directed by: Tajbakhsh Fanaeian

 

هرمزهدایت(بازیگر)

Hormoz Hedayat(Actor)

 

  

With:

همراه:

Soraya Ghasemi

ثریا قاسمی

Shohreh Soltani

شهره سلطانی

 

 

طراح صحنه و لباس:

 خسرو خورشیدی

 

Stage and costume Desighner:

Khosrow Khorshidi

 

 

 

 

کارگردان تله‌ویزیونی:

علی‌رضا تاجفر

 

Television Director:

AliReza Tajfar

 

 

 

 

تهیه کننده: احمد آسوده

Prodocted by Ahmad Asoodeh

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر