رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

تیاتر  Theatre

 

لونه ی شغال     Loone ye Shoghal 

نویسنده و کارگردان: علی نصیریان    written & Directed by: Ali Nasirian

 

Hormoz Hedayat(Actor)

 هرمزهدایت(بازیگر)

 

اسفند48 و فروردین49  (1970)

 

 

 

راست به چپ:

هرمز هدایت  عزت اله انتظامی

Left to Right:

Ezatolah Entezami  Hormoz Hedayat

 

لونه ی شغال     Loone ye Shoghal 

 

  نویسنده و کارگردان: علی نصیریان

  written & Directed by: Ali Nasirian

 

Hormoz Hedayat ( Actor )

 هرمزهدایت ( بازیگر )

 

همراه:    :With

عزت اله انتظامی Ezatolah Entezami    مهین شهابی Mahin Shahabi

عصمت صفوی Esmat Safavi    اسماعیل محرابی Esmaeil Mehrabi

لاله تقیان Laleh Taghian  ناصر نجفی Naser Najafi  داود آریا Davood Aria

 

اسفند48 و فروردین49  (1970)

 

 

 
 

طراح صحنه:

اسماعیل ارحام صدر

 

Stage Designer:

Esmaeil ArhamSadr

 

 

     "لونه شغال" دومین کار حرفه‌ایِ نگارنده بر سکویِ نمایش بود. وبرای نخستین بار می‌دیدم که در روندی کلاسیک نخست طرح کاملِ مدادی صحنه و سپس ماکتِ آن را با اِشلِ دقیق و جزییات ریالیستی در محل تمرین که همانا صحنه‌یِ نمایشِ25 شهریور(سنگلجِ‌امروزین)بود،آورده‌شد و در دید گروه قرار گرفت.

 

 

لاله تقیان Laleh Taghian    هرمز هدایت Hormoz Hedayat

 

 

1              اطلاعات بانوان 55

2

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر