رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

تیاتر  Theatre

 

  Hormoz Hedayat: Actor

هرمز هدایت: بازیگر

افول  Ofool

   Playwright: Akbar Radi 

نویسنده: اکبر رادی

  Director: Ali Nasirian   

کارگردان: علی نصیریان

1350- 1349   1971- 1970

نمایش در شهرهای گوناگون

 

 

 

افول  Ofool

   Playwright: Akbar Radi 

نویسنده: اکبر رادی

  Director: Ali Nasirian   

کارگردان: علی نصیریان

1350- 1349   1971- 1970

نمایش در شهرهای گوناگون

 

  Hormoz Hedayat: Actor

هرمز هدایت: بازیگر

همراه:

عصمت ‌صفوی Esmat Safavi

عزت‌اله انتظامی Ezatolah Entezami    

علی نصیریان Ali Nasirian    فخری خوروش Fakhri Khorvash

محمدعلی کشاورز MohamadAli Keshavarz

 آذر فخر  Azar Fakhr    اسماعیل شنگله  Smaeil Shangeleh  

 ایرج راد Iraj Rad    آهو خردمند Ahoo Kheradmand

 اسماعیل داورفر Smaeil  Davarfar   ناصر نجفی Naser Najafi

  داود آریا Dvood Aria     محسن جابری Mohsen jaberi

 

 طراح صحنه: اسماعیل ارحام صدر  

 Stage Desighner: Smaeil ArhamSadr

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر