رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

تیاتر Theatre

مردی که مرده بود و خود نمی دانست

Mardi ke mordeh bood va khod nemidanest

نویسنده: پرویز صیاد     Author : Parviz Sayad

کارگردان : عزت اله انتظامی     Director : Ezatollah Entezami

Hormoz Hedayat - Actor 

 

هرمزهدایت - بازیگر

تالار 25 شهریور 1348 - Talar 25 Shahrivar 1969 1970   1349

 

 

 

 

 

 

Hormoz Hedayat

with :

Ali Nasirian. Ezatolah Entezami

Mahin Shahabi. Laleh Taghian

Mohamad Ali Keshavarz

Esmaeil Davarfar. Esmaeil Mehrabi

Gholam Ali Nabipoor

Davood Aria. Iraj Rad.  

Naser Najafi

 

هرمز هدایت

همراه:

علی نصیریان .  عزت ا له انتظامی

 

 

مهین شهابی،  لا له تقیان

 

 

محمد علی کشاورز

 

اسماعیل داورفر. اسماعیل محرابی

 

 

غلامعلی نبی پور

 

 ایرج راد، ناصر نجفی،

داود آریا، نصرت‌اله زمان‌پور

نویسنده: پرویزصیاد

کارگردان:

عزت‌اله انتظامی

 

Author: Parviz Sayyad

Director: Ezatolah Entezami

 

 

 

 

 

 

راست به چپ:

 محمدعلی کشاورز، هرمز هدایت، اسماعیل محرابی،

 علی نصیریان

 

Right to Left:

 Ali Nasirian, Esmaeil Mehrabi, Hormoz Hedayat,

 MohamadAli Keshavarz

 

 

 

 

 

 

 

هرمز هدایت   Hormoz Hedayat

    غافل از این‌که!

     به‌گمانم زمانِ دانشجویی یا پیش‌تر ازآن بود که نخستین آلبوم برای گردآوریِ بریده‌یِ جرایدی که پیرامونِ کارهایِم چاپ شده‌بود را به‌صحافی سفارش‌دادم. آن‌روزگار از این کلاسورهایِ امروزین که حاویِ برگ‌هایِ دو لایه‌یِ پلاستکی هستند به‌بازار نیامده بود. بنابراین باتقلید از آلبوم‌هایِ عکسِ آن‌ایام، هرچند دراَبعادی بزرگ، خواستم تابرایم بسازند. بریده‌جراید و بروشورهایِ نمایش‌را دراین آلبوم با چسب‌هایِ آبکی که گمان نمی‌کنم دیگر در بازار باشند می‌چسباندم. غافل از این‌که به آن‌ها آسیب می‌رساند. برایِ‌ همین چندتا از تیترها که دربرگیرنده‌یِ تاریخ آن‌ها بود و حتی برخی بریده‌هارا ازدست دادم یا به آن‌ها آسیب رسید از آن‌شمار بروشورِ همین نمایشِ "مردی‌که مرده بود و خود نمی‌دانست و بازتابش را همین‌جا می‌بینید.

 

 

 

 

 

 

راست به چپ نشسته:

محمدعلی کشاورز، هرمز هدایت، نصرت‌اله زمان‌پور، علی نصیریان

ایستاده: اسماعیل محرابی، اسماییل داورفر

 

 Left to Right, Sitting:

Ali Nasirian, Nosratolah Zamanpoor, Hormoz Hedayat, M.Al. Keshavarz

Standing: Smaeil Davarfar, Esmaeil Mehrabi

راست به چپ نشسته:

محمدعلی کشاورز، نصرت‌اله زمان‌پور، علی نصیریان

ایستاده: هرمز هدایت، اسماعیل محرابی

 

 Left to Right, Sitting:

Ali Nasirian, Nosratolah Zamanpoor, MohamadAli Keshavarz

Standing: Esmaeil Mehrabi,  Hormoz Hedayat

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر